Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010, chú Du Tử Lê có nói chuyện ở trường đại học Berkeley ở Cali, tôi vì bận việc nên không thể đi coi chú được, thật đáng tiếc, nhưng chị Kim tôi đã đi được, và đây là lời chị đã gửi tới mọi người .

"I was very impressed and proud with our uncle.  He is a very effective and charming lecturer.The kids at Berkeley were so sweet and nice. They were all american born, speak Vietnamese with American accent, but they seemed to be very much into Du Tu Le's poetry. Even the American students and other Asian groups. I was touched to see them speak so well, even though some had to try harder than others.

Anyway, it was a very sweet evening. I'm glad I was there.+"

berkeley.jpg berkeley2.jpg dutulekim10.jpg dutulekim101.jpg kim10.jpg